12 mei 2022 | 10:00 -17:00 uur
LEF Future Center | Rijkswaterstaat  Utrecht

Gerda Lenselink

Strategisch adviseur, o.a. onderzoekscoördinator energietransitie

Deltares

Gerda stimuleert de kennisontwikkeling van duurzame, collectieve warmtesystemen. Het gaat hierbij om technische – en sociaal-maatschappelijke kennis. Beide zijn nodig om de warmtetransitie te versnellen. Zij is verantwoordelijk voor het Deltares werk binnen WarmingUP, waar ook het thema Aquathermie onder valt. En Gerda draagt graag haar steentje bij aan kennisdoorwerking en het versterken van het kennis-ecosysteem.

Naast klimaatmitigatie heeft klimaatadaptatie haar volle aandacht. Hoe sneller we mitigeren, hoe minder we ons hoeven aan te passen aan de effecten van klimaatverandering! Waar mogelijk wil Gerda de energietransitie integreren met andere opgaven in onze fysieke leefomgeving.

Ochtendprogramma
Deelsessie Ronde 1
11:45 uur
Naar een nationaal kennisprogramma aquathermie?

Zonder kennisontwikkeling en innovatie geen versnelling en opschaling van aquathermie.
Voor een versnelling, bredere toepassing en opschaling van aquathermie moeten we nog meer kennis opbouwen. Verschillende kennisvelden en partijen zijn hiervoor nodig. Wat weten we wel en wat weten we nog niet?  Hoe kunnen we samenhang aanbrengen tussen de benodigde kennisvelden en integraal kennis ontwikkelen? Hoe organiseren we een lerende aanpak? Wie durft hier een leidende rol te nemen? Hoe kunnen we ambities voor kennisontwikkeling aquathermie waarmaken? In deze sessie gaan we aan de hand van stellingen met elkaar in gesprek.